egyházfórum
ALAPÍTVÁNY
KIADÓ
FOLYÓIRAT

Előszó - 27. évfolyam 3. szám

Forró hónapok után bocsátjuk útjára az Egyházfórum 2012/3. számát: a nagy szárazság gondot okozott nekünk is. Persze nem a meleg, napos időre gondolok, amelynek a pihenni vágyók örültek, a mezőgazdaságból élők azonban hátrányait is megtapasztalták. A szárazság nálunk azt jelenti, hogy a sikeresnek mondott gazdaságpolitika ellenére (vagy épp annak köszönhetően) elzárták a kulturális támogatási csapot, amelyből nekünk most már nem is csöpög. Legutóbb az első Orbán-kormány alatt történt velünk ilyesmi, akkor úgy értesültünk, felsőbb utasításra. Manapság viszont sok intézmény, alapítvány és civil kezdeményezés lett kegyvesztett, egyes pályázatokat már ki sem írnak, így hoppon maradásunk nem rí ki a sorból. Hogy mégis megjelenik folyóiratunk, az Önöknek, az előfizetőknek, olvasóknak és támogatóknak köszönhető! Sőt, hosszú évek óta idén először valamelyest újra növekedett az előfizetők száma is. Ez a tény és a könyvek iránt megmutatkozó kereslet reménnyel tölt el, hogy ennek a számnak a költségeit is ki tudjuk majd fizetni. Meglátjuk!

Mit talál az Olvasó ebben a számban? Súlyponti rovatunkban egy örökzöld témát, a házasságot vizsgáljuk történelmi perspektívában. Szécsi József a zsidóság szüzességgel, cölibátussal és házassággal kapcsolatos felfogásáról és ennek évszázadok alatt történt változásáról nyújt alapos és érdekes összefoglalót. Nemegyszer komoly tudósok is ideológiai csapdába esnek, amikor hitüknek megfelelően átértelmezik az (eszme)történeti tényeket, például a II. Vatikáni zsinat alapján magyarázzák az ókereszténységet. „Az első keresztény generációk számára a házasság nem jelentett központi problémát. Ez sokkal inkább társadalmi konvenció (mondhatni norma), semmint vallási kérdés volt”, állítja Jakab Attila a tanulmányában. Harmadik súlyponti írásunk kifejezetten gyakorlati-lelkipásztori. Hegedűs Attila evangélikus lelkész és családapa. Katolikus olvasóknak talán különösen is érdekes, hogyan vélekedik ő a házasságról, a házasság előtti szexuális kapcsolatról, a válásról, és nem utolsó sorban arról, hogy mit jelent egyszerre papnak és családapának lenni.

Olvasóink bizonyára emlékeznek még egyes magyar püspökök Európai Unióval kapcsolatos év eleji megnyilatkozásaira, amelyekből előző számunkban én is idéztem. Ezek ismeretében különösen is érdekes egy nyugati püspök állásfoglalását olvasni. Dr. Robert Zollitsch érsek, a Német Püspöki Kar elnöke az egyesülési folyamat elkötelezett híve. „Az előítéletek dédelgetése, a nemzeti sztereotípiákhoz való visszatérés nemcsak terméketlenek, hanem meg is osztják a népeket”, figyelmeztet az egykori Magyarország területén született egyházi vezető.

Fekte János vitairatához újabb két hozzászólás érkezett. Bárdos-Féltoronyi Miklós kizártnak tartja a Fekete által javasolt fordulatot, mert ezzel a kormányszövetség „világnézetét” és egyben „saját eddigi ténykedését kérdőjelezné meg”, ami viszont „csúfos vereséghez vezetne a 2014-es választásokon”. Balogh Judit viszont azt rója föl valamennyi hozzászólónak, hogy csak diagnózist adnak, de nem nyújtanak terápiát, ezért néhány praktikus ötlettel siet segítségünkre.

Újabb két levéllel gyarapodnak a Lékai-üggyel kapcsolatos Vatikáni adalékok is: Gereben István beszámolójával a Msgr. Ivan Dias-szal, a vatikáni államtitkárság munkatársával történt tárgyalásról, valamint az Észak-Amerikai Magyar Egyesületek Koordináló Bizottsága elnökségének VI. Pál pápának címzett levelével.

Wildmann János 

Bibliodráma az interkulturális felnőttképzésben

(BIBLIODRAMA AS A WAY OF INTERCULTURAL LEARNING FOR ADULTS – BASICS)
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKT AZ EURÓPAI ÚNIÓ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS GRUNDTVIG PROGRAMJÁNAK KERETÉBEN

2011. október  - 2013. szeptember

Mindamellett, hogy az európai integráció sok szempontból hatékonynak és sikeresnek mondható, az etnikai és vallási előítéletek még mindig nagyon erősen és mélyen gyökereznek az európai országokban. Állandóak az erőszakos cselekmények nemzeti vagy vallási kisebbségek ellen szerte a világon, így Európában is. Ezeket mögött gyakran ellentmondásos motivációk állnak: a személyes fejlődéshez és kiteljesedéshez szükséges lelki háttér és a vallásos hit sokszor erőszakos cselekmények kiváltó oka is. Másrészt a különböző vallások és hagyományok valódi ismeretének hiánya a legtöbb előítélet és ellenséges hozzáállás táptalaja a legkülönbözőbb társadalmi körökben.

Ebből a felismerésből, illetve a Bielsko Művészeti Egyesület Grodzki Színházának tíz éves tapasztalatából született a BASICS projekt ötlete, amelynek lényege, hogy próbálunk tenni valamit a hátrányos megkülönböztetés, az idegengyűlölet és az "idegenek" ellenségként való kezelése ellen.

A bibliodráma és a művészi kifejezés alkalmazása különösen indokolt a nem formális, illetve informális felnőttképzés esetében, ami nyitottabb az újító és kísérleti tanítási-tanulási módszerekre. Abban is hiszünk, hogy alulról jövő kezdeményezésekre van szükség, amelyek a különböző vallások és hagyományok alapvető értékeinek keresésére teszik a fő hangsúlyt, hogy valódi párbeszéd alakulhasson ki a más népek és kultúrák iránti türelemről és tiszteletről.

A magyar bibliodráma-mozgalmat az Egyházfórum Alapítvány támogatásával Varga Péter Pius, az Egyházfórum Alapítvány elnöke képviseli a projektben. Elsősorban a nemzeti szintű kísérleti műhelymunkák formájában van lehetőség csatlakozni a közös tanuláshoz a következő területeken:

  • Cigány-pasztoráció
  • Keresztény-zsidó párbeszéd

 További információhoz és kapcsolatfelvételhez kattintson.

Bővebben...

A „Bátorság az egyházért” 2012-es kitüntetettjei

Az Egyházfórum Alapítvány Kuratóriuma a „Fidentia pro ecclesia” (Bátorság az egyházért) emlékérmét 2012-ben

Tímár Ágnes ciszteri nővérnek
és
Szabó Gyula katolikus plébánosnak 

ítélte oda áldozatkész, alapvető, hiánypótló és színvonalas egyháztörténeti kutatómunkájukért. A döntés indoklása szerint a díjazottak tevékenységükkel egyházukat segítik abban, hogy szembenézhessen közelmúltjával, és így olyan minőségű önismerettel és önértelmezéssel rendelkezhessen, melyre az egyház megújulása építhető.


Az emlékplakettek átadására és a katolikus egyházi múltfeldolgozásról rendezett kerekasztal-beszélgetésre novemberben kerül sor Budapesten. A programról és a résztvevőkről az Egyházfórum honlapján lehet tájékozódni.

A „Fidentia pro ecclesia” emlékérmet 2011-ben az Egyházfórum fönnállásának 25. évfordulóján Wildmann János alapította, akinek nevéhez kötődik az Egyházfórum folyóirat és a kiadó létrehozása is. Az alapító okirat szerint az emlékplakett „olyan személyeknek adható, akik keresztény hitükből fakadó szabadsággal és bátorsággal nem mindennapi lépésre szánták el magukat valamelyik magyarországi keresztény egyház megújulása, megtisztulása és hitelének helyreállítása érdekében. Különösen azok érdemelnek elismerést, akik akkor sem riadtak vissza, amikor különböző támadásoknak voltak kitéve vagy egzisztenciájuk is kockán forgott”.

Az érmét az elmúlt évben Uzsalyné dr. Pécsi Rita és Csizmadia Zoltán kapták a pécsi püspökségen tapasztalható visszaélések elleni bátor föllépésükét. Nekik döntő szerepük volt abban, hogy a kaposvári rendőrség közel két év óta nyomoz a pécsi püspökségen történtekkel kapcsolatban.

 

Budapest, 2012. szeptember 12.

Egyházfórum Alapítvány

Új kurátorok és szerkesztők az Egyházfórumnál

Az Egyházfórum Alapítvány kuratóriuma és az Egyházfórum folyóirat szerkesztőbizottsága az év elején tiltakozott az ellen, hogy az Országgyűlés az elmúlt év végén lényegi változtatás nélkül ismét elfogadta a vitatott egyházügyi törvényt, egyben szolidaritásáról biztosította a jogtalan hátrányt szenvedő vallási közösségeket. A szolidaritás jeleként kilátásba helyezték, hogy a kuratóriumban és a szerkesztőbizottságban a jövőben helyet kapnak a kisebb, elismert és el nem ismert keresztény egyházak tagjai is. (http://os.mti.hu/hirek/72875/egyhazforum-az_egyhazak_foruma). A közelmúltban megszülettek a személyi döntések.

Az alapítók a kuratóriumba két, a szerkesztőbizottságba három új tagot kértek fel. A felkért személyek között van államilag elismert egyház és államilag el nem ismert egyház tagja.

Az Egyházfórum Alapítvány kuratóriuma Dr. Erdélyi László presbiterrel (Hetednapi Adventista Egyház) és Szabó Ildikó lelkésznővel (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) bővült. A távozó titkár helyét Györkös Gábor vette át. Továbbra is a kuratórium tagja maradt Dr. Béky Gellért SJ, Fodor Gábor alelnök, Dr. Kamarás István, Dr. Varga Péter Pius elnök és Dr. Wildmann János.

A szerkesztőbizottság új tagjai Balogh Gábor (Keresztény Advent Közösség), Dr. Ferencz Árpád (Magyarországi Református Egyház) és Dr. Szent-Iványi Ilona (Unitárius Egyház) lettek. Továbbra is a szerkesztőbizottság tagja maradt Dr. Deák Dániel, Dr. Jakab Attila, Dr. Orosz Gábor Viktor, P. Gábor Mózes, Dr. Szécsi József és Dr. Wildmann János főszerkesztő.

A kurátorok és a szerkesztők nem egyházuk hivatalos képviselőiként, hanem személyes elkötelezettségből vesznek részt a testületek munkájában.

Nagy örömünkre szolgál, hogy az új és régi tagok a felkérést elfogadták. Az Egyházfórum keresztény közéleti-kulturális folyóiratként nem teológiai, dogmatikai vitákat folytat, hanem fórumot teremt, ahol keresztény létről, egyházainkról és társadalmunk különböző kérdéseiről cserélünk eszmét. Meggyőződésünk, hogy ez valamennyiünket gazdagít, segíti a kölcsönös megértést, növeli az egymás iránti bizalmat, és közös, felelős gondolkodásra serkent. Bízunk benne, hogy alapítványunk és szerkesztőségünk a most kibővített testületek révén még inkább érzékenyebbek és nyitottabbak lesznek a más csoportokkal és közösségekkel való párbeszédre.

 

Budapest, 2012. szeptember 6.

Egyházfórum Alapítvány

DOKUMENTÁCIÓ: Adalékok a Vatikán keleti politikájához

"Szakáts Miklós színész a múlt század 60-as éveiben kettős ügynök volt: már az angol titkosszolgálat munkatársaként és tudtával elfogadta a magyar kommunista állambiztonság ez irányú felkérését is. Ilyen minőségében találkozott saját bevallása szerint több magyar ügynökkel, így Lékai Lászlóval is. Szakáts 1969-ben Angliába menekült, majd az Egyesült Államokban telepedett le. VI. Pál pápa 1974. február 5-én a Bécsben élő Mindszenty József bíboros tiltakozása ellenére megüresedettnek nyilvánította az esztergomi érseki széket, majd néhány nappal később Lékai László püspököt, veszprémi apostoli kormányzót, Mindszenty egykori titkárát nevezte ki esztergomi apostoli kormányzóvá. Szakáts levélben tájékoztatta dr. Varga Lászlót, az Észak-Amerikai Magyar Egyesületek Koordináló Bizottságának akkori soros elnökét arról, hogy Lékai püspök a kommunisták beépített ügynöke, és kifejezte készségét, hogy erről hajlandó részletes tájékoztatást adni."

Ebbe a levélbe olvashat bele, ha ide kattint. A cikk egésze viszont egy további levelet is tartalmaz!

egyszaKözhasznúsági jelentéseinkhez kattintson ide.

Új adószámunk:
19667908-1-43